فرصت های شغلی 

در صورتیکه خود و یا نزدیکانتان شرایط ذیل را دارا می باشند لطفا با ما تماس بگیرید 

  • زن سرپرست خانوار ساکن تهران 
  • دارای مهارت در آشپزی 

شایان ذکر است به ترتیب اولویت با شما دوستان تماس میگیریم .